ត្រឡប់ក្រោយ

កែង AQUAFIN-WM12

កែង, បន្ទះសមាសធាតុការពារទឹកជ្រាបបេតុងថ្មី

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ប្រព័ន្ធគ្រឿងបន្លាស់កែងសម្រាប់ AQUAFIN-WM12

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់សមាសធាតុការពារទឹកជ្រាបអគារដែលប៉ះផ្ទាល់ដី
  • ជាប្រព័ន្ធការពារទឹកជ្រាបបេតុងថ្មី

អត្ថប្រយោជន៍

ប្រព័ន្ធដែលបិទភ្ជាប់សន្សំសំចៃពេលវេលា

ការប្រើប្រាស់:

1 ភីស៊ី សម្រាប់មួយកែង

លេខអត្ថបទ ពណ៌ មុំ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204231-001 ថ្លា 90° ក្នុង 5000 50
204231-002 ថ្លា 90° ក្រៅ 5000 50