ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-LL

ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115

ជ័រអាកាសដោយផ្អែកលើជ័រអ៊ីប៉ូតូ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

ca. 100-150 g/m², je nach Rauigkeit des Untergrundes

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល
206403-001 ខ្មៅ 12 គីឡូក្រាម
1 x 2 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង  
1 x 10 គីឡូក្រាម/ធុង  
30
  2 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង 30
  10 គីឡូក្រាម/ធុង 30

សេចក្តីយោង