ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-LQ

INDU-ចំហាយរ៉ែថ្មខៀវ

ខ្សាច់ថ្មកំបោរចម្លងអគ្គិសនី

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • ជាមួយខ្សាច់ថ្មកំបោរដែលកូតដោយជ័រអ៊ីប៉ុកស៊ី
  • តម្លៃភាពធន់ទាប
  • គ្រាប់៖ 0.1–0.4 មម Ø

តំបន់កម្មវិធី

  • ជាសមាសធាតុប្រព័ន្ធរបស់ ASODUR-EK/C

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 2 ៖ 1 ជាមួយ ASODUR-EK/C

លេខអត្ថបទ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល
206421-001 10 គីឡូក្រាម/ថង់ 50

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស