ត្រឡប់ក្រោយ

SANIFLEX-EU

ភ្នាសជ្រាបដុសធ្មែញរទេះរុញរឺជ័រកៅស៊ូ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

mind. 1,2 kg/m²

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204990-001 ក្រហមព្រឿង 12 គីឡូក្រាម/ធុង 40 -
204990-002 ក្រហមព្រឿង 20 គីឡូក្រាម/ធុង 32 -