ត្រឡប់ក្រោយ

ទីលានជិះស្គី Średnia Krokiew នៅហ្សាកាប៉ាន

Key Facts

សេចក្តីយោងចុងក្រោយរបស់យើង