ត្រឡប់ក្រោយ

មជ្ឈមណ្ឌលដោយព្យាបាលទឹក នៅទីក្រុងប្រាស្លាវ៉ា ប្រទេសស្លូវ៉ាគី

Key Facts

សេចក្តីយោងចុងក្រោយរបស់យើង