ត្រឡប់ក្រោយ

មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលរោគកាតូលិកនៅក្នុងស្រុក Ruhr ភាគខាងជើង នៅទីក្រុងម៉ាល ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

Key Facts

សេចក្តីយោងចុងក្រោយរបស់យើង