ត្រឡប់ក្រោយ

មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យអាកាខាន់ នៅទីក្រុងការ៉ាជី ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

Key Facts

សេចក្តីយោងចុងក្រោយរបស់យើង