ត្រឡប់ក្រោយ

មន្ទីរពេទ្យសាំងប៉ូល (ប្លុក B) នៅហុងកុង

Key Facts

សេចក្តីយោងចុងក្រោយរបស់យើង