ត្រឡប់ក្រោយ

SSB-Entkopplungsfolie

ការដកភ្នាស

ការដកយកចេញនៃភ្នាសសម្រាប់ក្រាលឥដ្ឋ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទទឹង បណ្តោយ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205970-001 ប្រផេះ-ស 1.000 ម៉ែត្រ 50.000 ម៉ែត្រ 12 -