ត្រឡប់ក្រោយ

ប្រព័ន្ធភ្នាសការពារទឹកជ្រាបនៅក្រោមបេតុងពណ៌បៃតង

ផលិតផល

AQUAFIN-WM12
បន្ទះការពារទឹកជ្រាបបេតុងបៃតង, PVC
កែង AQUAFIN-WM12
កែង, បន្ទះសមាសធាតុការពារទឹកជ្រាបបេតុងថ្មី
ស្កុត PVC
សម្រាប់ដំណោះស្រាយលម្អិត និងការជួសជុល